Kolejność dziedziczenia ustawowego.

W przypadku spraw spadkowych bardzo ważne jest ustalenie kręgu spadkobierców. Jest to istotne zarówno na kanwie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, ale przede wszystkim w sytuacji, kiedy chcą Państwo odrzucić spadek. Wówczas pojawiają się pytania, kto następny odziedziczy spadek. W sprawach o dział spadku również nieodzowne jest ustalenie kręgu spadkobierców. Dlatego też poniżej przedstawiam Państwu schemat w jakiej kolejności dziedziczą poszczególni krewi oraz poniżej wskaże na konkretne przepisy z kodeksu cywilnego, które regulują kwestię dziedziczenia ustawowego.

Schemat dziedziczenia, ustanowiony w kolejności dziedziczenia.

Zmarły (spadkodawca):
  1. małżonek i dzieci (art. 931 KC),
  2. rodzice (art.932 § 1 KC), gdy spadkodawca nie miał dzieci,
  3. rodzeństwo (art.932 § 4 KC), gdy rodzice nie żyją,
  4. bratankowie i siostrzeńcy (art.932 §5 KC), gdy rodzeństwo nie żyje,
  5. dziadkowie z obu stron(art. 934 §1 KC) gdy nie ma małżonka, bratanków i siostrzenic,
  6. ciotka, wuj, stryj, stryjenka (art. 934§2 KC), gdy dziadkowie nie żyją,
  7. pasierbowie (Art. 9341 KC). , gdy nie ma małżonka i krewnych,
  8. gmina, skarb państwa (art.935 KC), gdy nie ma małżonka, krewnych oraz pasierbów.

Podstawa prawna schematu:
Art.  931.  [Pierwsza grupa spadkobierców ustawowych]
§  1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
§  2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art.  932.  [Dziedziczenie w braku zstępnych spadkodawcy]
§  1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
§  2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.
§  3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
§  4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
§  5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
§  6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Art.  933.  [Udział spadkowy małżonka]
§  1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.
§  2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

Art.  934.  [Udział spadkowy dziadków]
§  1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.
§  2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.
§  3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Art.  9341.  [Dziedziczenie pasierbów]
W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

Art.  935.  [Ostatni spadkobiercy ustawowi]
W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

tagi: sprawy cywilne, adwokat gliwice, prawo spadkowe, prawnik