Uniemożliwienie korzystania ze wspólnej nieruchomości przez małżonka.

Co dzieje się z majątkiem małżonków po orzeczeniu rozwodu? Dotychczasowy majątek staje się przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, natomiast uprawnienia do korzystania z rzeczy wspólnej ma każdy ze współwłaścicieli. Podkreślić należy, iż uprawnienia te są analogiczne wobec wszystkich współwłaściciela?

Jakie kroki prawne podjąć w sytuacji utrudniania korzystania z nieruchomości przez byłego małżonka? Wskazać należy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami każdemu współwłaścicielowi przysługują te same uprawnienia zarówno do korzystania z nieruchomości, jak i współposiadania. Istnieje możliwość umownego uregulowania korzystania ze wspólnej nieruchomości, co pozwala na zaniechanie wystąpienia ewentualnych konfliktów na owej płaszczyźnie. Niemniej jednak w sytuacji braku porozumienia w zakresie niewykorzystania ze wspólnej nieruchomości konieczne będzie podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Uniemożliwianie korzystania byłemu małżonkowi z nieruchomości czy też podejmowanie działań zmierzających do utrudniania korzystania ze wspólnego mieszkania stanowi niewątliwie działanie bezprawne, zasługujące na ochronę prawną. Środkiem ochrony realizowanym w drodze postępowania sądowego jest postępowanie o dopuszczenie do współposiadania. Przez owe dopuszczenie do współposiadania rozumie się między innymi nakazanie wydania kluczy do drzwi wejściowych, umożliwienie korzystania z przedpokoju czy też innych wspólnych części nieruchomości (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08.01.2002 r. sygn. I CZ 189/01).

W zależności od rodzaju naruszenia, małżonkowi przysługują dwa roszczenia:
1. roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz zaniechanie dalszych naruszeń,
2. roszczenie o dopuszczenie do współposiadania.

Przedmiotowe powództwa wytacza się przed Sądem. Odrębną kwestią jest powództwo o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu. Przedmiotowego roszczenia można dochodzić w przypadku gdy były małżonek utrudnia korzystanie z nieruchomości. Kwota możliwa do dochodzenia przed Sądem tytułem bezumownego korzystania ze wspólnego mieszkania uzależniona jest od stawek rynkowych, m.in. czynszu najmu. Moja kancelaria adwokacka posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu przed Sądem w sprawach cywilnych. W razie konieczności wsparcia zapraszam do kontaktu.

tagi: sprawy cywilne, adwokat z gliwic, roszczenia, rozwód