logo adwokatura

Polska procedura karna wyróżnia trzy stadia postępowania, to znaczy, że postępowanie karne dzieli się na postępowanie przygotowawcze, sądowe oraz wykonawcze. Zasadniczym zadaniem przepisów prawa karnego wykonawczego jest regulacja procedur, według których mają być wykonywane orzeczenia. I tak przepisy prawa karnego wykonawczego stosować należy do wykonywania orzeczeń, które zapadły przede wszystkim w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia skarbowe. Mając powyższe na uwadze sprawa karna na etapie postępowania wykonawczego jest w jej ostatnim etapie i spełnia dwie funkcje. Pierwsza z nich to po prostu funkcja egzekucyjna, która najprościej rzecz ujmując polega na wykonaniu prawomocnych wyroków skazujących. Druga funkcja, tak zwana likwidacyjna, polega na usuwaniu, bądź łagodzeniu skutków skazania. Całe postępowanie wykonawcze odbywa się przede wszystkim pod kontrolą sądu, a także innych organów sprawujących nadzór i kontrolę nad wykonywaniem poszczególnych kar. Co do zasady celem postępowania wykonawczego jest umożliwienie osobie skazanej powrotu do społeczeństwa i dalszego prawidłowego już funkcjonowania w nim, a to bez chęci powrotu do przestępstwa. Tym samy pomoc adwokata może okazać się niezbędna w sprawach takich jak: odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, uznanie kary lub środka karnego za odbyte, zawieszenie wykonania kary, wydanie wyroku łącznego, wydanie listu żelaznego oraz w sprawach związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).