Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym.  Kto może skorzystać?

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest wyjątkową instytucją, bowiem występuje tylko w prawie karnym skarbowym – dalej użyto skrótu KKS. Instytucja ta formalnie zalicza się do katalogu środków karnych. Powyższe dobrodziejstwo pozwala na zaniechanie ukarania sprawcy, w zamian za uiszczenie uszczuplonej należności publicznoprawnej. Zgodnie z treścią art. 17 § 1 KKS sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości. Dodatkowo należy spełnić następujące wymagania: 

Jednocześnie paragraf 2 wskazuje, kiedy nie można skorzystać z przedmiotowej instytucji, a to: 


"Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności to bodaj najbardziej popularna w praktyce instytucja służąca zakończeniu postępowań karnych skarbowych, która dodatkowo gwarantuje sprawcy status niekaralności, gdyż wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego 147.”1

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat omawianej Instytucji lub skorzystać z reprezentacji obrońcy w postępowaniu karni skarbowym, wówczas zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Gliwicach.   
 
 

1 [1] I. Zgoliński [w:] A. Bułat, V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, I. Zgoliński, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2021, art. 17. https://sip.lex.pl/#/commentary/587750023/643785/zgolinski-igor-red-kodeks-karny-skarbowy-komentarz-wyd-ii?cm=URELATIONS (dostęp: 2022-01-04 11:47)