Tworzenie nieprawdziwych faktur VAT mo��e zosta�� uznane za zbrodnie.

Ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U z dn.2017 r. pozycja 244) penalizacją objęto zarówno fałsz materialny faktury, jaki wystawienie faktury nierzetelnej. Zgodnie z treścią art. 106 e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej użyto skrótu u.p.t.u., ustawodawca określił obowiązkowe elementy faktury, a to:

Mając na uwadze powyższe, jeżeli faktura nie zawiera jednego z w/w elementów, to wówczas uznać należy, że dokument ten został wydany wadliwie. Natomiast jeżeli faktura VAT dokumentuje niezgodne z prawdą usługi, transakcje, sprzedaż itp., to wówczas taki dokument uznać należy za nierzetelny. Artykuł 277a KK jest typem kwalifikowanym przestępstw z art. 270a § 1 oraz art. 271a § 1 KK. „W art. 277a § 1 okolicznością kwalifikującą jest wartość lub łączna wartość należności wskazanej na fakturze (lub fakturach), która wynosi ponad 10 000 000 zł (por. uwagi do art. 115 § 6 i 7a). Analogicznie do przypadku typów podstawowych dla realizacji ustawowych znamion typu kwalifikowanego nie ma znaczenia to, jaka jest rzeczywista wartość towarów czy usług wskazanych w fakturze, a nawet to, czy istniały one faktycznie, czy też nie, jak również nie ma znaczenia wartość potencjalnego lub rzeczywistego uszczuplenia należności publicznoprawnej na szkodę Skarbu Państwa (Gałązka [w:] Grześkowiak, Wiak, s. 1314). Oczywiście, wskazane okoliczności będą odgrywały istotną rolę przy wymiarze kary sprawcy.” 1

Zbrodnia z art. 277a § 1 KK zagrożona jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karą 25 lat pozbawienia wolności. Na marginesie wtrącić należy, że tożsamymi karami zagrożone są m.in. zbrodnie :

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Jak więc zostało to zaprezentowane, zagrożenie ustawowe z art. 277a § 1 KK jest równe niektórym najpoważniejszym przestępstwom przewidzianym w polskiej ustawie karnej. Powyższy typ czynów ma w swym założeniu uderzyć w członków największych zorganizowanych grup przestępczych, których działania powodują najdotkliwsze straty w majątku Skarbu Państwa. Jednakże ustawodawca wprowadził do art. 277a dobrodziejstwo typu uprzywilejowanego z § 2 tzw. wypadek mniejszej wagi, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

tagi: faktura vat, adwokat gliwice, sprawy karno-skarbowe, kancelaria adwokacka gliwice

1 M. Mozgawa [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 277(a).