Jaki wp��yw na wymiar kary, ma fakt pope��nienia przest��pstwa��skarbowego��dzia��aj��c w zorganizowanej grupie albo w zwi��zku maj��cym na celu pope��nienie przest��pstwa skarbowego?

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się oczywista, z pewnością fakt popełnienia przestępstwa skarbowego działając, czy to w zorganizowanej grupie czy też związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego musi mieć wpływ na wymiar kary. Jednakże kodeks karny skarbowy przewidział pewne wyjątki dające sprawcom możliwości uniknięcia obostrzenia kary. 

Kwestia, kiedy sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary, została zawarta w treści przepisu art.37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, dalej użyto skrótu KKS. Już pobieżna wykładnia językowa omawianego przepisu, wskazuje, że instytucja ta ma charakter obligatoryjny. Powyższe oznaczałoby, że sąd zawsze musi zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary, w przypadku sprawcy działającego w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego. Jak jednak podkreśla doktryna, w praktyce obligatoryjne obostrzenia kary za przestępstwa skarbowe w przypadku okoliczności wskazanych w art. 37 § 1 w zw. z art. 38 § 1 KKS mają raczej teoretyczne znaczenie niż łączą się z realnym, poważnym zwiększeniem wysokości orzeczonej kary (zob. J. Duży, Zorganizowana przestępczość podatkowa, s. 148). 1

Zgodnie z treścią art. 38 § 1 KKS sąd stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, wymierza karę pozbawienia wolności: 

Jak więc można uniknąć nadzwyczajnego obostrzenia kary? Omawianej instytucji nie stosuje się, jeżeli sprawca odstąpił od udziału w zorganizowanej grupie lub związku i ujawniając przed organem ścigania istotne okoliczności zamierzonego przestępstwa skarbowego, zapobiegł jego popełnieniu. 

Jeżeli chcieliby Państwo skonsultować swoją sytuację procesową lub ustanowić mnie obrońcą w sprawie o przestępstwo skarbowe, wówczas zapraszam do kontaktu. 

1Kodeks karny skarbowy. Komentarz, prof. dr hab. Leszek Wilk, dr hab. Jarosław Zagrodnik,   Rok:, 2021Wydanie:, 5Stan na:, 2020-10-01Zakres, 1-191Propozycja cytowania:,  L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2021, 

tagi:

przestępstwo skarbowe, adwokat gliwice, kodeks karny skarbowy