Co to jest pranie brudnych pieni��dzy?

Zgodnie z treścią art. 299 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dalej użyto skrótu KK, praniem brudnych pieniędzy jest przyjmowanie, przekazywanie, używanie, ukrywanie, dokonywanie transferu lub konwersji, wywożenie za granicę, pomoc w przenoszeniu własności lub posiadaniu albo podjęciu innych czynności, które udaremnia lub znacznie utrudnić stwierdzenia przestępnego pochodzenia rzeczy lub praw, miejsca ich umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku. Nadto przestępstwo to można popełnić tylko przez działanie. Powyższej przywołałem definicję ustawową tegoż występku, natomiast nie dla każdego jest to wyjaśnienie jasne, dlatego też poniżej przedstawię klika przykładów „z życia” czynności wykonawczej tegoż przestępstwa.

Powołano dwa przykłady dopuszczenia się przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Przenosząc powyższe stany faktyczny na analizę prawną to zauważyć należy, iż stwierdzenie przestępnego pochodzenia sprowadza się do ustalenia, że korzyści pochodzą bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia przestępstwa. Stwierdzenie miejsca umieszczenia oraz wykrycie korzyści polega na ustaleniu miejsca znajdowania się korzyści, o których wiadomo, że istnieją, ale których położenie nie jest znane (Górniok [w:] Górniok i in., t. 2, s. 453; Wróbel [w:] Buchała, Kardas, Majewski, Wróbel, Komentarz, s. 95). Zajęcie przedmiotów lub korzyści jest to czynność polegająca na ich usunięciu spod władztwa posiadacza lub właściciela. Z kolei orzeczenie przepadku oznacza pozbawienie właściciela w drodze orzeczenia sądowego prawa własności. 1

Poniżej przestawiam odmienne poglądy orzecznicze dotyczące zagadnienia ustalanie przestępstwa bazowego przy skazywaniu za pranie pieniędzy:

1 M. Kulik [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2022, art. 299. https://sip.lex.pl/#/commentary/ 587737186/679159/mozgawa-marek-red-kodeks-karny-komentarz-aktualizowany?cm=URELATIONS (dostęp: 2022-07-01 12:11)

TAGI: wymiar kary, kodeks karny, adwokat gliwice, przestęswo, pranie brudnych pieniędzy, oszustwo