logo adwokatura

Nowe zasady łączenia kar.

Po raz pierwszy instytucja kary łącznej pojawiła się w dniu 11 lipca 1932 r., Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i funkcjonuje do dziś w naszym ustawodawstwie.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat polska ustawa karna przyjmowała, iż w zbiegu pozostaje kilka przestępstw, które zostały popełnione, a to zanim zapadł pierwszy wyrok, za którekolwiek z nich.

Zgodnie z aktualną treścią art. 85 § 1 KK zbieg przestępstw należy uznać za rzeczywisty, jeżeli sprawca popełnił kilka czynów, nim wydano pierwszy wyrok, nawet nieprawomocny, co do dowolnego z nich, a czyny te traktuje się jako kilka przestępstw, zatem nie stosuje się tu żadnego mechanizm redukcyjnego zezwalającego skazać sprawcę za jeden czyn. Rezygnując z tej struktury w nowelizacji KK z 20.02.2015 r., ustawodawca wyeliminował z niej przesłankę pierwszego wyroku jako granicy dla zbiegu przestępstw.

Poniżej przedstawiono zestawienie treści art. 85 KK, z uwzględnieniem zmian jego treści, tj., po nowelizacji ustawy z dnia 20.02.2015 r- wersja od 2016.04.15 r. do 2020.06.24r.

Art.  85. KK Warunki orzekania kary łącznej.
§  1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.
§ 2. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.
§  3.  
Jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.
§  3a.  Jeżeli kara wykonywana lub orzeczona, o której mowa w § 3, stanie się następnie podstawą orzeczenia kary lub kar łącznych, zakaz łączenia kar odnosi się również do tej kary lub kar łącznych. §  4. Karą łączną nie obejmuje się kar orzeczonych wyrokami, o których mowa w art. 114a.

Aktualna treść art. 85KK, po nowelizacji z 19.06.2020 r.:
Art. 85. Warunki orzekania kary łącznej
§ 1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.
§ 2. Karą łączną nie obejmuje się kar orzeczonych wyrokami, o których mowa w art. 114a.

kodeks karny, kancelaria adwokacka gliwice, kara łączna, prawnik gliwice