Odroczenie wykonania kary

Polskie prawo, a konkretnie Kodeks Karny Wykonawczy przewiduje instytucję prawną pozwalającą pozostać na wolności, a to po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności, jest instytucja odroczenia wykonania kary. Orzeka o tym sąd penitencjarny. Istotnymi przesłankami do wydania tego rodzaju orzeczenia przez sąd są: odroczenie w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka, odroczenie w stosunku do skazanego, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Ostatnia przesłanka nie dotyczy skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa określonego w art. 64 § 1 lub 2, art. 65 kodeksu karnego oraz art. 197-203 popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Poza powyższym obligatoryjnymi przesłankami do zastosowania omawianej instytucji prawnej przez sąd penitencjarny są: choroba psychiczna lub inna ciężka choroba.

tagi:

odroczenie kary, kancelaria adwokacka gliwice, kodeks karny, zakład karny