Czy prawomocny wyrok S��du, w kt��rym Sad wymierza�� nam kar�� grzywny, mo��e zosta�� zamieniony na kar�� pozbawienia wolno��ci?

Odpowiedź na powyższe pytanie co do zasady jest przecząca, ale od każdej zasady istnieją wyjątki, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę.

W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, iż grzywna jest karą, a nie środkiem karnym. Oznacza to, że osoba, której Sąd wymierzył taką karę, widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako osoba karana. Jednakże w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Oznacza to, że w przypadku niezwłocznego wykonania przez nas kary (zapłaceniu grzywny), stosunkowo szybko nasz wpis może zostać usunięty z rejestru. Niemniej kwestia zatarcia skazania jest jedynie wtrąceniem do niniejszego artykułu.

Przechodząc do meritum naszego pytania, kiedy kara grzywny może zostać zamieniona na karę pozbawienia wolności, odpowiedź na powyższe zagadnienie znajduje się w treści art. 46 § 1 kodeksu karnego wykonawczego (dalej zwanym KKW): § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy: 1) skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej wykonania, lub 2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

W aktualnym stanie prawnym, zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności jest więc obligatoryjne, ale dopiero po ustaleniu zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie. Do przesłanek tych należy bezskuteczność egzekucji lub wynikającej z okoliczności sprawy ocena, że byłaby ona bezskuteczna, a ponadto alternatywnie: 1. niewyrażenie przez skazanego zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45KKW albo uchyla się od jej wykonania, 2. ocena, że zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.1

Czy wydanie przez Sąd postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, oznacza nieuchronny pobyt w zakładzie karnym? Nie, jeśli szybko podejmą Państwo działania prawne, przewidziane w procedurze wykonawczej, wówczas mogą Państwo uniknąć wykonania przedmiotowej kary. Nasza Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa wykonawczego, która może okazać się nieodzowna w opisanej sytuacji.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku o odroczenie wykonania kary? Chcesz dowiedzieć się co zrobić, żeby nie iść do więzienia? Jako prawnik i skuteczny adwokat zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką. Posiadamy cenne doświadczenie w kwestiach i praktykach związanych z odroczeniem wykonania kary.

1Kazimierz Postulski; Kodeks Karny Wykonawczy Komentarz; Komentarze Praktyczne 4. Wydanie, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017 str.397.

tagi:

wyrok sądu, adwokat gliwice, kara pozbawienia wolności, kancelaria adwokacka gliwice