Rozdzielno���� maj��tkowa i ustroje maj��tkowe.

Jak chodzi o wspólność majątkową małżeńską jest to główny, podstawowy najczęściej funkcjonujący rodzaj relacji majątkowych. Co tu jest istotne? Mianowicie dzieli się składniki majątkowe na trzy odrębne od siebie masy, a to majątek wspólny oraz majątki osobiste każdego z małżonków. W skład pierwszego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. Tu w szczególności, do majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków, natomiast wchodzą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Dalej idąc są to wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy oraz przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W tym miejscu można ponadto wyróżnić umowę majątkową przewidująca pełną rozdzielność majątkową (potocznie nazywaną intercyza), jest ona zawierana zwykle przed zawarciem związku małżeńskiego, co spowoduje, iż każdy z małżonków zachowa swój dotychczasowy majątek sprzed zawarcia związku małżeńskiego. Natomiast przedmioty majątkowe nabywane w czasie jego trwania wejdą już w skład majątku osobistego, tego małżonka który jest stroną umowy. Wskazać także należy, że można wymienić jeszcze inne lub uszczegółowić przedstawione powyżej, jednakże, gdy jeżeli interesuje Cię powyższe zagadnienie, planujesz uregulować swoją sytuację finansową z małżonkiem lub przyszłym małżonkiem to zapraszam do kontaktu.

tagi:

rozdzielność majątkowa, adwokat gliwice, kodeks cywilny, kancelaria adwokacka gliwice